Kế hoạch thi Khoa học kĩ thuật cấp trường năm học 2016 - 2017

Thứ sáu - 26/08/2016 09:43

      

      PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

             Số:   70  /KH-NVX                                                   Phú Lợi, ngày 20  tháng 8  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Thi Khoa học kĩ thuật cấp Trường

Năm học: 2016 – 2017

 

Căn cứ công văn 703/SGDĐT – GDTrHTX ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi Khoa học – Kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017;

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học – Kĩ thuật cấp Trường cụ thể như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu:
          Khuyến kích học sinh vận dụng tham gia nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn;
          Góp phần đổi mới phương pháp học tập; đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên;
          Tạo cơ hội cho học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

 

II. Thời gian, địa điểm:

Thời gian:

          Cá nhân hoặc nhóm tiến hành thực hiện dự án; hoàn thành sản phẩm, gửi hồ sơ và sản phẩm về trường (trước ngày 7/11/2016);
          Ban giám khảo chấm, trưng bày sản phẩm các nhóm dự thi cấp Trường ngày 12/11.

          Địa điểm: Phòng họp giáo viên


          III. Đối tượng, nội dung cuộc thi và hình thức thi: 
          1. Đối tượng dự thi: Học sinh lớp 8; 9 dưới sự hướng dẫn của giáo viên;
          Học sinh có thể đăng ký theo cá nhân (gọi là dự án cá nhân) hoặc theo nhóm (nhóm không quá 2 người và gọi là dự án tập thể). Mỗi học sinh chỉ được tham gia một dự án.
          Học sinh tham gia dự án phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực năm học 2015 – 2015 từ loại khá trở lên.
          2. Nội dung cuộc thi:
          Dưa theo một trong 22 lĩnh vực dự thi

          3. Hình thức thi:
          Dự án dự thi được trưng bày tại khu vực do Ban tổ chức quy định, tác giả hoặc nhóm tác giả trình bày dự án và trả lời phỏng vấn của Ban Giám khảo.
          4. Yêu cầu đối với dự án dự thi:
          Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.
          Nếu dự án dự thi là một phần của một dự án lớn hơn thì thí sinh phải là tác giả của toàn bộ dự án dự thi.
          Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục và trong khoảng từ tháng 01 năm liền kề trước năm tổ chức Cuộc thi.

          Những dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi; những dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án trước.


          IV. Phân công thực hiện:

Stt

Họ tên GV

Chức vụ

Phân công

Ghi chú

1

Thầy Triết

H trưởng

Phụ trách chung

 

2

Thầy Hưng

P.HT

Lập kế hoạch, phân công thực hiện.

 

3

Cô Hải

P.HT

Thống kê dự án đăng ký dự thi.

Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các dự án thực hiện.

Giám khảo cuộc thi

 

4

Thầy Điệu

TPT Đội

Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các dự án thực hiện, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cuộc thi.

 

5

Thầy Thái

TTDL

Hướng dẫn thực hiện trên trường học kết nối (Đối với những dự án thi cấp tỉnh)

 

6

Tổ trưởng chuyên môn

GV

Giám khảo cuộc thi

Phân công thành viên trong tổ thực hiện

 

7

Giáo viên chù nhiệm, GVBM

 

Khuyến khích, hỗ trợ, động viên học sinh thực hiện

 

 

            VII. Dự trù kinh phí:

          Giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 200.000 đồng; 01 giải nhì trị giá 150.000 đồng; 1 giải ba trị giá 100. 000 đồng.
          Chi phí cho công tác tổ chức: Mỗi thành viên trong ban tổ chức, thư ký, giám khảo được hỗ trợ 50.000 đồng;

          Tổng cộng:           Phần thưởng:                           450 000 đồng.

                                      Tổ chức: 12 x 50 000 đồng  = 600 000 đồng

                                                                                      1 050 000 đồng
          Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS năm học 2016 – 2017. Trường THCS Nguyễn Viết Xuân yêu cầu CB-VC nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 

Nơi nhận                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 • TTCM                                                                                     (Đã ký)
 • Lưu VT;
                                     
   
   
   
   
   


  

STT

Lĩnh vực

Lĩnh vực chuyên sâu

1

Khoa học động vật

Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;…

2

Khoa học xã hội và hành vi

Điều dưỡng và phát triển; Tâm lí; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;…

3

Hóa Sinh

Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;…

4

Y Sinh và khoa học Sức khỏe

Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;…

5

Kĩ thuật Y sinh

Vật liệu Y sinh; cơ chế sinh học; thiết bị Y sinh; Kĩ thuật tế bào và mô; sinh học tổng hợp….

6

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;…

7

Hóa học

Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;…

8

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;…

9

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;…

10

Hệ thống nhúng

Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;…

11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;…

12

Năng lượng: Vật lí

Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;…

13

Kĩ thuật cơ khí

Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…

14

Kĩ thuật môi trường

Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;…

15

Khoa học vật liệu

Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;…

16

Toán học

Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;…

17

Vi Sinh

Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;…

18

Vật lí và Thiên văn

Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;…

19

Khoa học Thực vật

Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;…

20

Rô bốt và máy thông minh

Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;…

21

Phần mềm hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

22

Y học chuyển dịch

Khám bệnh và chuẩn đoán; phòng bệnh; điều trị; kiểm định thuốc; nghiên cứu tiền lâm sàng…..


Tải về: tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
 1. Đang truy cập9
 2. Hôm nay266
 3. Tháng hiện tại10,158
 4. Tổng lượt truy cập634,608
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây